WERKGROEP OPLEIDING EN TRAINING

Een belangrijk aspect bij de verkiezingen is de bemensing van de verkiezingsactoren. Ter garandering van een vlot verloop van de verkiezingen is het noodzakelijk dat de medewerkers van voornoemde actoren worden opgeleid en getraind.

 

Het doel van deze opleidingen en trainingen  is het bevorderen van de uitvoeringscapaciteit voor de organisatie van de algemene, vrije- en geheime verkiezingen en de noodzakelijke procesmatige overdracht van kennis en vaardigheden op dat gebied. Hiervoor is er afstemming gepleegd met alle verkiezingsactoren om inzicht te verschaffen naar de behoefte van opleidings-en trainingsonderdelen, specifiek gericht op werkzaamheden die aan de verkiezingsactoren toekomen. Ook is er geëvalueerd welke de knelpunten zijn geweest bij de uitvoering van de activiteiten bij de vorige verkiezing(en).

Behalve trainingen en opleidingen zullen er ook instructie bijeenkomsten worden georganiseerd.

 

WERKGROEP KIEZERSLIJSTEN

Het doel van de werkgroep Kiezerslijsten is om tezamen met de sectie Kiezersadministratie valide kiezerslijsten te produceren van in het kader van de te houden algemene, vrije en geheime verkiezingen en toezien op de naleving en bijhouden van de Kiezersadministratie ingevolge de Kiesregeling.

 

WERKGROEP OPROEPINGSKAARTEN

Gelet op artikel 90 van de Kiesregeling (S.B. 1987 No. 73, Geldende tekst S.B. 1996 No. 15) zal aan elke kiezer, die bevoegd is aan de stemming deel te nemen, een kaart houdende een oproep voor de stemming worden uitgereikt.

 

Tot stemming wordt slechts toegelaten hij/zij die in het bezit is van een, ingevolge artikel 90 lid 4 van de Kiesregeling (S.B. 1987 No. 62), uitgereikte oproepingskaarten.

 

Teneinde hieraan invulling te geven zal het Ministerie van Binnenlandse Zaken oproepingskaarten laten drukken. De oproepingskaarten zullen door het Centraal Bureau voor Burgerzaken worden voorzien  van de bij Wet vastgestelde gegevens van kiesgerechtigden, waarna deze aan de voorzitters van de Hoofdstembureau’s zullen worden aangeboden voor distributie.

WERKGROEP BINNENLAND

Het doel van werkgroep Binnenland is gericht om de burgers van het binnenland in de gelegenheid stellen hun burgerzaken in orde te maken. Met missies naar Binnenland wordt tegelijkertijd het Centraal Burgersadiministratie bestand ook opgeschoond, voor verkrijgen van complete en betrouwbare kiezerslijsten.

 

Tot het binnenland van Suriname worden de volgende districten gerekend: Sipaliwini, Marowijne en Brokopondo.

 

Gestreefd wordt om alle stemgerechtigden te voorzien van een identiteitskaart, indien dat mogelijk blijkt. Controle van de kiezerslijsten is een der hoofdtaken tijdens de missies naar het binnenland, hetgeen een wezenlijke bijdrage zal leveren om de komende algemene, vrije en geheime verkiezingen tot een succes te maken.

 

WERKGROEP  ID-KAARTEN

De werkgroep ID-kaarten heeft als doelstelling een optimale landelijke (stad en districten) productie van ID kaarten, teneinde elk burger die daarvoor in aanmerking komt te voorzien van een Identiteitskaart. Het hebben van een ID-kaart is één van de vereisten om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen.

 

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken is reeds geruime tijd ertoe overgegaan, de dienstverlening naar de samenleving toe verder te optimaliseren. Hiervoor worden de Mobiele Units ingezet waarbij landelijk diverse Bureaus voor Burgerzaken worden aangedaan. Ook worden met deze mobiele units speciale doelgroepen zoals de scholieren en seniore burgers bereikt, via scholen en bejaardentehuizen.

WERKGROEP STRAATNAAMBORDEN

Het doel van deze werkgroep is om straten en/of dorpen zoveel mogelijk van naamborden te voorzien en de huizennummering zodanig te ordenen, dat adressen makkelijk gevonden kunnen worden. Verder is het de bedoeling om de achterstand in de straatnaamgeving zoveel als mogelijk in te lopen, waardoor een ieder een juist adres heeft en als  kiezer goed geregistreerd wordt.

 

WERKGROEP STEMBUREAUMEUBILAIR EN MATERIAAL

In verband met de verkiezingen in 2015, is het noodzakelijk om een inventarisatie te maken voor benodigd stembureaumateriaal, zodat tijdig een aanvang kan worden gemaakt met het sorteren en distribueren van het stembureaumateriaal naar de stembureaus op de dag van de verkiezing.

 

Aanschaf van stembureaumateriaal is van belang, teneinde te bewerkstelligen dat de stemming op de dag der verkiezingen vlot en volgens de vastgestelde regels geschied. Ook moet erop worden toegezien, dat de stembureaus reeds voor de dag van de verkiezing voorzien zijn van het materiaal.

 

Het betreft in deze stembureaumateriaal en meubilair. z.a. stemkits, stemhokken, stembussen, dranghekken, stembustafels etc.

 

Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn landelijk locaties en ruimtes geïndentificeerd, die als stemlocaties kunnen dienen.

 

WERKGROEP FINANCIELE ADMINISTRATIE

Het is van eminent belang dat de verkiezingsbegroting met de nodige zorg wordt samengesteld, waarbij de beschikking over voldoende financiële middelen worden gegarandeerd ter uitvoering van de gehele verkiezingsorganisatie.

 

De werkgroep Financiële administratie heeft de verkiezingsbegroting 2015 samen met andere actoren opgesteld. Hiervoor hebben de verkiezingswerkgroepen hun begrotingen ingediend.

Aan de District-Commissarissen is eveneens ondersteuning geboden voor het samen te stellen van hun begroting voor 2015.

 

WERKGROEP INTERNATIONALE BETREKKINGEN

Het houden van vrije verkiezingen heeft niet slechts de aandacht van nationale actoren doch eveneens van regionale en internationale actoren. De importantie die zijdens de internationale gemeenschap gehecht wordt aan het houden van vrije, transparante en eerlijke verkiezingen kan herleid worden naar het streven van de internationale gemeenschap naar de bevordering van democratie en/of een verdere democratisering in landen. Deze werkgroep heeft tot doel ertoe te leiden dat internationale actoren de verkiezingen in 2015 kunnen bijwonen.

 

WERKGROEP LEGGER

Naast de kiezerslijsten en oproepingskaarten is de legger ook van eminent belang voor de verkiezingen. De legger geeft aan welke straten worden verwezen naar een bepaald stembureau.

De legger wordt samengesteld per kiesdistrict, per ressort.
Bij de samenstelling van de legger wordt er gelet op de groei van het aantal kiezers. De legger is een belangrijke indicator op de gehele organisatie van de verkiezingen. De legger verschaft de nodige informatie op het aantal  stembureaus die geplaatst moeten worden. Het aantal stembureaus die geplaatst moet worden hangt weer af van het aantal stemgerechtigden op de dag van de verkiezingen.

 

WERKGROEP AANWERVEN STEMBUREAUPERSONEEL

Bemensing van de stembureaupersoneel vormt een van de belangrijkste aspecten bij de organisatie van de verkiezingen. Ter garandering van een vlot verloop van de verkiezingen is het noodzakelijk dat de werving van stembureaupersoneel niet alleen gebasseerd is volgens de geldende wettelijke regelingen, maar zonodig ook wordt gelet op algehele organisatie van de werving op zich. Hierbij moet gelet worden dat de monitoring van de werving reeds bij de selectie tot bij het contracteren van stembureaupersoneel moet plaatsvinden.

 

De werkgroep heeft als doel het bevorderen, monitoren en uitvoeren van een uniform en effectief beleid bij de  werving van stembureaupersoneel.

 

WERKGROEP VEILIGHEID

Een heel belangrijk aspect tijdens de verkiezingen is de veiligheid tijdens de verkiezingen. Reeds in een vroege stadium is het Ministerie gestart hiervoor voorzieningen treffen. Tevens is het Ministerie doende een aantal belangrijke activiteiten uitstippelen om de veiligheid te garanderen.

 

WERKGROEP STEMBILJETTEN

Het Ministerie is belast met de voorbereiding en distributie  van de activiteiten van de stembiljetten. Zo zijn de logistieke voorzieningen al getroffen voor de vouw-, perforeer-, stempel- en telwerkzaamheden van de stembiljetten. Papier voor het bedrukken van de stembiljetten is reeds besteld en wordt medio maart binnen verwacht. Het bedrukken van de stembiljetten zullen worden uitbesteed aan locale drukkers.

Na vaststelling en publicatie van de verzamellijsten in het advertentieblad van Suriname, zal de opdracht gegeven worden om specimen stembiljetten te drukken. Na goedkeuring van deze specimen stembiljetten,  zal er dan over worden gegaan tot het bedrukken van de stembiljetten die op de dag der stemming gebruikt zullen worden.

 

MAAK NU CONTACT

Als u meer wilt weten over het verkiezingsproces, de verkiezingsprocedures en alle activiteiten die betrekking hebben op de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2015, maak dan gerust contact:

 

SECRETARIAAT

COMMISSIE VOORLICHTING VERKIEZINGEN 2015                 

Adres: Grote Combeweg 5, Paramaribo            

Telefoon: 425553                                                             

 

ALGEMEEN SECRETARIAAT VERKIEZINGEN

Adres: Wilhelminastraat 3, Paramaribo            

Telefoon: 471985

 

HET CENTRAAL BUREAU VOOR BURGERZAKEN, AFDELING KIEZERSADMINISTRATIE

Adres: mr. J. Lachmonstraat 180, Paramaribo   

Telefoon: 463224                                                     

Website: www.opschoningcbb.com