Download

 

Wan Sten Wan Sranan

( Compositie: Kenneth Moerli/Zang: Humphrey Koulen)

 

Wan Sten Wan Sranan

Wan Sten Wan Sranan

Wan Sten Wan Sranan

Kondre man opo go poti yu sten

 

Demokratiya na a wani fu na pipel

Demokratiya na yu reti fu de fri

Ma te yu wan demokratiya mus gro moro

Kondre man opo go poti yu sten