Met betrekking tot de verkiezingskalender kan worden aangegeven dat deze is opgesteld in verband met de verkiezingen van 25 mei 2015.

 

Hierin zijn vijf belangrijke activiteiten opgenomen:

 

  1. De wettelijke ter inzage legging van de kiezerslijsten (art. 16 lid 2 Kiesregeling) van 13 februari tot en met 15 maart 2015.
  2. Registratie van de Politieke Organisaties in de periode van 16 maart tot en met 21 maart 2015 (art. 31 lid 4 en art. 85 lid 1 Kiesregeling).
  3. Kandidaatstelling op 9 april 2015: inleveren van de kandidatenlijsten ter verkiezing als leden van DNA, DR en RR ten kantore van de Hoofdstembureaus (art. 38 lid 1, art. 54 lid 1, art. 70 lid 1 Kiesregeling).
  4. Distributie van oproepingskaarten van 15 april tot en met 22 mei 2015 (art. 90 lid 1 Kiesregeling).
  5. Dag der stemming op 25 mei 2015 (art. 86 Kiesregeling).

 

 

 VERKIEZINGSKALENDER

Nr. Data 2015 Specifieke acties Wettelijk kader (Kiesregeling)
van t / m
Kiezerslijsten
1 13 feb. 15 mrt Kiezerslijsten worden vanaf de 30ste dag voor hun

afsluiting ter inzage gelegd op het Ministerie van BiZa,

Districtscommissariaten en politiestations.

Districten:

Kiezerslijsten worden op de 25ste dag voor dag van

kandidaatstelling afgesloten;

Afsluiting kiezerslijsten op 15 maart 2015.

Art. 16 lid 2

 

 

 

Art. 16 lid 5

 

2   15 mrt Indiening verzoekschriften ter verbetering/aanvulling

kiezerslijsten aan Min BiZa.

Art. 17 lid 2

 

3 13 febr 20 mrt Bekendmaking beslissing Minister BiZa aan betrokkenen en in Advertentieblad van de Republiek Suriname (ARS). Art. 18
4   25 mrt Beroep op beslissing van de Minister BiZa bij de President m.b.t. Art. 18 Art. 19 lid 1

 

5   30 mrt Besluit en kennisgeving van het besluit van de President aan de belanghebbende en bekendmaking in ARS. Art. 19 lid 2

 

6 9 apr Beroep bij de kantonrechter in het  1ste kanton. Art. 20 lid 1

Art. 21 lid 1

7   12 apr Kennisgeving door de kantonrechter. Art. 20 lid 2
8   12 apr Ter inzage legging ter Griffie van het kantongerecht. Art. 20 lid 3
9   18 apr Tegenspraak ingesteld beroep. Art. 21 lid 1
10   9 mei Uitspraak rechter inzake kiezerslijsten. Art. 21 lid 2
Registratie politieke partijen
11 16 mrt 21 mrt Registratie (in eerste instantie) van politieke organisaties (partijen) en/of combinaties voor deelname verkiezingen ten kantore van het CHS van de 24ste tot en met de 19de dag voor vastgestelde dag van de kandidaatstelling.

 

 

 

Art. 31 lid 4

(art.85 lid 1)

12 23 mrt 25 mrt Bezwaren van politieke organisatie, tegen registratie van een andere politieke partij indien naam danwel aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met de door haar gebezigde aanduiding of naam of met haar symbool waardoor verwarring te duchten is. Art. 33
13 27 mrt Beslissing CHS m.b.t. registratie politieke organisaties. Art. 34
14 31 mrt Gedurende 2 werkdagen na ontvangst beslissing CHS hebben politieke organisaties de mogelijkheid om administratief beroep aan te tekenen bij de President van de Republiek Suriname. Art. 36 lid 1

 

15 3 apr President beslist binnen 3 dagen op beroep politieke organisaties met redenen omkleed.

Besluit President wordt aan belanghebbenden medegedeeld

Notificatie terzake aan CHS ter verdere uitvoering.

Art. 36 lid 2

 

16 8 apr De pol.org. waarvan de registratie in eerste instantie danwel in beroep geweigerd werd op basis van gronden genoemd in art. 35 lid 1b onder c v/d KR, of waarvan bezwaarschrift ongegrond is bevonden, kan gedurende 3 werkdagen na ontvangst beslissing CHS danwel van de President, wederom (nog eenmaal) stukken ter registratie aanbieden bij het CHS.

 

Besluit CHS of President terzake binnen 3 dagen.

 

Bij evt. negatief besluit kan de politieke organisatie nog een keer (d.w.z. derde keer) een bezwaarschrift indienen waaromtrent het CHS een besluit zal nemen.

(hierna geen beroep meer mogelijk)

Art. 37 lid 1

 

 

Kandidaatstelling
17 26 mrt Openbare kennisgeving kandidaatstelling door CHS. Art. 38 lid 2
Art. 54 lid 2

Art. 70 lid 3

18 9 apr Inleveren van de kandidatenlijsten ter verkiezing als leden van DNA, DR en RR ten kantore van de Hoofdstembureaus (8.00 a.m. tot 15.00 p.m.) Art. 38 lid 1

Art. 54 lid 1

Art. 70 lid 1

19 9 apr 11 apr Ter inzage legging ingeleverde kandidatenlijsten. Art. 45, Art. 61, Art. 77
20 9 apr Op de dag van de kandidaatstelling, onmiddellijk na verstrijken van de tijd (i.c. 15.00 uur), komst HSB bijeen voor onderzoeken van kandidatenlijsten. Art. 46

Art. 62

Art. 78

21 9 apr

 

 

 

 

 

Indien bij onderzoek blijkt dat er een of meer verzuimen zijn, dan zal het HSB onmiddellijk en middels aangetekende brief of gedagtekend ontvangstbewijs kennis geven aan hen, die de lijst hebben ingeleverd, alsmede het bestuur van de  politieke organisaties. Art. 47

Art. 63

Art. 79 lid 1 KR

 

 

22 10 apr 13 apr Binnen 3 dagen na de dag waarop de kennisgeving is verzonden kunnen indieners kandidatenlijsten het/de verzuim(en) herstellen op het Secretariaat van betreffende HSB (tussen 8.00-15.00 uur) Art. 48 lid 1

Art. 64 lid 1

Art. 79 lid 2

 

 

23

10 apr 17 apr De geldig bevonden kandidatenlijsten worden voor een ieder ter inzage gelegd. Art. 49

Art. 65

Art. 80

 

24

10 apr 17 apr Uiterlijk op de 8ste dag na de inlevering van de kandidatenlijsten beslist het HSB omtrent geldigheid kandidatenlijsten, alsmede handhaving van de daarop voorkomende kandidaten. Art. 50

Art. 66

Art. 81

 

25 10 apr 20 apr Administratief Beroep

Binnen 3 dagen na de dag dat het HSB een beslissing heeft genomen omtrent de geldigheid en over de  handhaving van de op de lijst voorkomende kandidaten, kan iedere ondertekenaar beroep aantekenen bij de President tegen de genomen beslissingen.

Art. 52 lid 1

Art. 68 lid 1

Art. 83 lid 1

 

 

26 10 apr 28 apr De President beslist uiterlijk op de 8ste dag nadat het beroepschrift is ingekomen bij een met redenen omkleed besluit. De beslissing wordt aan appellant (en)

alsmede aan het  hoofdstembureau medegedeeld.

Art. 52 lid 2

Art. 68 lid 2

Art. 83 lid 2

27  

 

 

 

 

 

 

29 apr Onmiddellijk nadat de termijn van beroep is verstreken of in geval van beroep, nadat de President het HSB heeft geïnformeerd omtrent zijn besluit, brengt HSB in openbare zitting de geldige kandidatenlijsten, zoals zij geldig zijn, naast elkaar in volgorde op een verzamellijst.

Volgorde kandidatenlijst te bepalen middels loting.

Art. 53 lid 1

Art. 69 lid 1

Art. 84 lid 1

 

 

 

28 29 apr Onverwijld wordt de verzamellijst middels plaatsing in het ARS ter openbare kennis gebracht. Art. 53 lid 2

Art. 69 lid 2

Art. 84 lid 2

Distributie oproepingskaarten
29 15 apr 22 mei Distributie oproepingskaarten. Tenminste 3 dagen voor de dag der stemming ontvangt elke kiesgerechtigde een oproepingskaart t.b.v. stemming. Art. 90 lid 1 KR
30 Maandag 25 mei DAG DER STEMMING Art. 86 KR

 

ALGEMEEN SECRETARIAAT VERKIEZINGEN