.

Ik kom voor op de kiezerslijst, maar ben op 25 mei in het buitenland met vakantie.

Kan ik mijn vriend/moeder/partner of iemand anders machtigen om voor mij te stemmen?

Nee, dat kan niet. Personen die volmacht kunnen geven, zijn de volgende stemgerechtigden:

- personen die zijn benoemd tot lid of plaatsvervangend lid van een stembureau of hoofdstembureau, gelegen

buiten het kiesdistrict waar hij/zij op de kiezerslijst is opgenomen

- zij die behoort tot het Korps Politie Suriname of het Nationaal leger en die op grond van een dienstopdracht

op de dag van de stemming buiten het kiesdistrict is, dan waar hij op de kiezerslijst is opgenomen - zij

die zitting hebben in het Onafhankelijk Kiesbureau of het Centraal Hoofdstembureau of functioneren als toezichthouder

of controleur en op die dag buiten hun kiesdistrict werken.

Als gemachtigde kan iemand worden aangewezen die op de kiezerslijst van hetzelfde stembureau

als die van de volmachtgever voorkomt. Een kiezer mag slechts als gemachtigde van één persoon optreden.

Is de oproepingskaart van de kiezer in ongerede geraakt of beweert de kiezer geen oproepingskaart te hebben

ontvangen, dan zal hem door de districtscommissaris van het district waar hij op de kiezerslijst voorkomt,

een duplicaat-oproepingskaart worden uitgereikt.

Wat moet ik doen als mijn oproepingskaart is verloren?

Op de dag van de stemming is de voorzitter van het stembureau ook bevoegd tot het uitreiken van een duplicaat oproepingskaart. Dit kan alleen worden gedaan als aan het volgende is voldaan:

- de kiesgerechtigde aangeeft dat zijn kaart verloren of

gestolen is (er is geen politie aangifte vereist)

- de kiesgerechtigde zijn legitimatiebewijs overhandigt

(identiteitskaart, rijbewijs of paspoort)

- de kiesgerechtigde voorkomt op de kiezerslijst van het

desbetreffend stembureau.

 

Wat moet ik doen als mijn oproepingskaart is verloren?

Is de oproepingskaart van de kiezer in ongerede geraakt of beweert de kiezer geen oproepingskaart te hebben ontvangen, dan zal hem door de districtscommissaris van het district waar hij op de kiezerslijst voorkomt, een duplicaat-oproepingskaart worden uitgereikt.
Op de dag van de stemming is de voorzitter van het stembureau ook bevoegd tot het uitreiken van een duplicaat oproepingskaart. Dit kan alleen worden gedaan als aan het volgende is voldaan:
- de kiesgerechtigde  aangeeft dat zijn kaart verloren of gestolen is (er is geen politie aangifte vereist)
- de kiesgerechtigde zijn legitimatiebewijs overhandigt (identiteitskaart, rijbewijs of paspoort)
- de kiesgerechtigde voorkomt op de kiezerslijst van het desbetreffend stembureau

Wanneer mag ik een persoon assisteren bij het stemmen in het stemhokje?

Wanneer iemand lichamelijk hulpbehoevend is en zijn lichamelijke gesteldheid het niet toelaat dat hij zelf stemt. Hiermee wordt bedoeld personen die niet of slecht zien, geheel of gedeeltelijk verlamd zijn of ledematen missen. De kiesgerechtigde die bijstand nodig heeft, komt vaak zelf met een familielid of een persoon van wie hij hulp wenst.  Indien niet, dan kan de voorzitter van het stembureau een plaatsvervangend lid aanwijzen voor het verlenen van bijstand.
Let wel: Personen die niet kunnen lezen en schrijven maken GEEN aanspraak op bijstand.

De colporteurs zijn met oproepingskaarten in mijn buurt geweest, maar ik was niet thuis en heb mijn kaart niet ontvangen. Wat moet ik doen?

De colporteurs komen  minimaal drie keren naar een adres en zoveel mogelijk op verschillende tijdstippen. Indien er een huisgenoot ouder dan 18 jaar thuis is, laat u uw legitimatiebewijs achter zodat die de kaart voor u kan ontvangen. De colportage vindt tot en met 22 mei plaats. Indien u uw oproepingskaart op 23 mei nog niet heeft ontvangen, dan kunt u naar het commissariaat of het bestuurskantoor om deze op te halen tot en met 24 mei. Om te weten waar u precies moet zijn, zal het ministerie van Binnenlandse Zaken een telefoonnummer beschikbaar hebben waarop kan worden gebeld of een bericht worden gestuurd. U krijgt dan meteen informatie over de locatie waar u moet zijn. Heeft u tot 25 mei uw oproepingskaart niet ontvangen of opgehaald, dan wordt de kaart meegestuurd naar het stembureau waar u moet stemmen. Om te weten waar u moet stemmen, kunt u bellen of een berichtje sturen naar het nummer van Binnenlandse Zaken. Het nummer zal meteen na de colportageperiode worden bekendgemaakt.

In de Kiesregeling is duidelijk aangegeven welke kiesgerechtigde, iemand anders mag machtigen om voor hem/haar te stemmen. Maar hoe wordt de volmacht verkregen?

Om een volmacht te krijgen moet de kiesgerechtigde zich tenminste zes (6) dagen vóór de dag van de stemming wenden tot de districtscommissaris van het kiesdistrict waar hij op de kiezerslijst voorkomt. Hij neemt mee een verklaring van de persoon die hij als gemachtigde wenst en waaruit blijkt dat die persoon bereid is als zodanig op te treden. De kiesgerechtigde (volmachtgever) tekent de volmacht ten overstaan van de districtscommissaris, die op de volmacht een getekende verklaring stelt waaruit blijkt dat aan de vereisten in de wet is voldaan. De districtscommissaris verstrekt aan de stembureaus een opgave van de verleende volmachten.

Wat heb ik nodig om te stemmen?

Om mee te doen aan de verkiezingen moet u voorkomen op de kiezerslijst. Als u voorkomt op de kiezerslijst, dan ontvangt u ook een oproepingskaart waarop vermeld staat bij welk stembureau u moet gaan stemmen.
Op 25 mei 2015 kunt u zich tussen 7 uur 's morgens tot en met 7 uur 's avonds aanmelden op uw stembureau met:
- de identiteitskaart of geldig Surinaams rijbewijs of geldig Surinaams paspoort
- en de oproepingskaart

Waarom moet ik stemmen?

Door te stemmen maakt u gebruik van uw democratisch recht om het bestuur van uw ressort, district en land mee te bepalen. Alle stemgerechtigde burgers kunnen zich bij de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2015 uitspreken over de samenstelling van de volksvertegenwoordigende organen (Nationale Assemblee, Districtsraad en Ressortraad). Niemand mag worden gedwongen om te stemmen voor een bepaalde partij of persoon. Elke stemgerechtigde maakt zijn eigen keus.
De stemming is geheim. Alleen de kiesgerechtigde weet in het stemhok op wie hij zijn stem uitbrengt.

Mag ik voor een volmachtgever - bijvoorbeeld iemand die lid is van het Onafhankelijk Kiesbureau, het Centraal Hoofdstembureau, werkt bij het Korps Politie Suriname of het Nationaal Leger en op de dag van de verkiezingen buiten zijn kiesdistrict is voor het werk - stemmen op het stembureau waar ik NIET stem?

Nee, dat kan niet. Als gemachtigde kan iemand optreden die op de kiezerslijst van hetzelfde stembureau, als die van de volmachtgever voorkomt. Let wel dat een kiezer slechts als gemachtigde van één persoon kan optreden.

Ik kom voor op de kiezerslijst, maar ben op 25 mei in het buitenland met vakantie. Kan ik mijn vriend/moeder/ partner of iemand anders machtigen om voor mij te stemmen?

Nee, dat kan niet. Personen die volmacht kunnen geven, zijn de volgende stemgerechtigden:
- personen die zijn benoemd tot lid of plaatsvervangend lid van een stembureau of hoofdstembureau, gelegen buiten het kiesdistrict waar hij/zij op de kiezerslijst is opgenomen
- zij die behoort tot het Korps Politie Suriname of het Nationaal leger en die op grond van een dienstopdracht op de dag van de stemming buiten het kiesdistrict is, dan waar hij op de kiezerslijst is opgenomen
- zij die zitting hebben in het Onafhankelijk Kiesbureau of het Centraal Hoofdstembureau of functioneren als toezichthouder of controleur en op die dag buiten hun kiesdistrict werken.

Als gemachtigde kan iemand worden aangewezen die op de kiezerslijst van hetzelfde stembureau als die van de volmachtgever voorkomt. Een kiezer mag slechts als gemachtigde van één persoon optreden.