Participatie van mensen met een beperking in het verkiezingsproces

participatie van mensen met

De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft in samenwerking met de Nationale Verkiezingsautoriteit van Mexico, van 22 tot en met 26 september 2014, het 7e verkiezingsseminar gehouden. Dit vond plaats in Mexico City. Arun Hardien en Amit Ramadhin van het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben deelgenomen aan het seminar.

Meer dan 35 personen uit 20 landen van het Caribisch Gebied en Latijns- en Zuid-Amerika deden mee aan het seminar. Het thema was toegang van mensen met een beperking tot het verkiezingsproces en vergroten van de participatie tijdens de verkiezingen. “Tijdens het seminar zijn presentaties gehouden van materiedeskundigen van diverse organisaties uit verschillende landen en er zijn ervaringen uitgewisseld door de vertegenwoordigers van de deelnemende landen. Situaties, sterke en zwakke punten, kennis en vaardigheden alsook de technologieën die ontwikkeld zijn om mensen met een beperking zoveel als mogelijk in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan het verkiezingsproces, werden besproken tijdens deze training”, zegt Amit Ramadhin.

Voorzieningen
Om het democratisch verkiezingsproces te stimuleren, is een land verplicht iedereen in staat te stellen om daaraan deel te nemen. Daartoe moeten voorzieningen worden getroffen, zodat ook personen met een beperking in de gelegenheid worden gesteld om hun stem te kunnen uitbrengen. Deze groep mag niet worden uitgesloten van deelname aan het verkiezingsproces.
Volgens Ramadhin is tijdens het seminar gebleken dat vooral in Latijns-Amerikaanse landen het bewustwordingsproces ten aanzien van de participatie van deze groep is gegroeid ten opzichte van landen in het Caraibisch Gebied waaronder ook Suriname. In landen als Argentinië zijn methoden ontwikkeld waarbij blinden en doven met een informatie chipkaart kunnen meedoen aan het verkiezingsproces. Op de kaart is de informatie ook in braille weergegeven en door middel van de chip krijgen doofstommen via een gehoorapparaat de nodige informatie. Ramadhin is vooral onder de indruk van mogelijkheden in bepaalde landen waar relatief minder geld uitgetrokken wordt voor verkiezingen dan in Suriname land het geval is. Zo wordt er in plaats van stemhokken die gemaakt zijn van duur materiaal gebruik gemaakt van kartonnen afscheidingen. In plaats van de stembussen die veel onderhoudskosten en elke keer aan vervanging toe zijn, worden er in deze landen metalen boxen met doorkijkvenster gebruikt.

Wetgeving
De Surinaamse wetgeving voorziet niet in adequate regelgeving voor deelname van mensen met een beperking aan het verkiezingsproces. “Onze wetgeving behoeft dus een zekere mate van aanpassing wil men komen tot deelname van deze groep. De toegang tot onze stembureaus moet aan een nadere beschouwing onderworpen worden. Een duidelijk voorbeeld is dat wij bij wet verplicht zijn de stemhokken zodanig in te richten dat de kiezer slechts staande kan kleuren. In andere landen zijn er mogelijkheden gecreëerd voor mensen in een rolstoel om hun stemplicht te doen op lessenaarhoogte.”
Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er aanbevelingen gedaan aan de regering om wetten uit te vaardigen zodat in 2020 voor deze groep de toegang en participatie verbeterd wordt. Tevens zijn er voorstellen om, waar er geen regelgeving nodig is, nu reeds maatregelen te treffen voor de verkiezingen van 2015. Deze maatregelen hebben bijvoorbeeld betrekking op het verschaffen van toegang aan mensen in rolstoelen door een houten oprit bij het stemlokaal te plaatsen. Ook zal bij het verschaffen van belangrijke informatie over de verkiezingen via de televisie, programma’s van gebarentaal en ondertiteling worden voorzien.