WAT IS NODIG OM TE STEMMEN?

 

Controleren van kiezerslijsten

Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen, moet men ondermeer opgenomen zijn op de kiezerslijsten van het ressort waar men ingeschreven staat. De Kiesregeling biedt daarom de gelegenheid aan de kiezer om in februari en maart 2015 na te gaan of men al dan niet, danwel correct op de kiezerslijsten voorkomt.

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft er bewust voor gekozen om naast de wettelijke ter inzage legging van de kiezerslijsten, ook twee ter inzage leggingen van opschoningslijsten te houden, zodat zoveel mogelijk mensen hun gegevens kunnen gaan controleren. De gegevens zijn nu openbaar voor een ieder en het zou prachtig zijn als iedereen tenmeniste één keer zijn gegevens controleerde. Dit is niet alleen voor het CBB van belang, maar ook voor de burgers is het belangrijk te weten dat hun gegevens correct zijn. De voorlopige ter inzage legging van opschoningslijsten is in de periode september-oktober 2014 geweest. De wettelijke ter inzage legging volgt in de periode februari-maart 2015. Er is bewust gekozen om naast de traditionele wijze ook goed gebruik te maken van de mogelijkheden welke de hedendaagse  technologie biedt t.w. electronische ter inzage legging op de Bureau’s voor Burgerzaken, ter inzage legging middels de website, en oproepen via sms-berichten.

 

Het bezitten van een identiteitskaart (ID kaart)

Om deel te nemen aan de verkiezingen dient men tevens in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaar (ID kaart), uitgegeven door het CBB. Deze kaart dient ter identificatie van de stemgerechtigde op het stembureau.

 

LET OP! Degene die voorkomt op de kiezerslijst van het distrikt en in het kiesressort en een oproepingskaart heeft ontvangen, maar niet in het bezit is van een geldige ID kaart, kan toch deelnemen aan de stemming indien hij/zij tot de dag van de stemming (25 mei 2015) een ID kaart laat maken. Men kan zich hiervoor wenden tot de Bureau’s voor Burgerzaken van het betreffend ressort, of de afdeling Identiteitskaarten van het CBB aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat 180.

LET WEL! Naast een geldige ID kaart is het ook mogelijk om met een geldige surinaamse rijbewijs als identiteitsbewijs deel te nemen aan de verkiezingen.

 

Het heben van een oproepingskaart

Tot de stemming wordt slechts toegelaten degene die in het bezit is van een oproepingskaart, verstuurd door het Hoofdstenbureau van betreffend kiesdistrict. De oproepingskaart wordt elke kiezer toegezonden op het adres dat voorkomt op de kiezerslijst. Het is daarom noodzakelijk dat op de kiezerslijste het juiste adres van de kiezer voorkomt.

 

LET OP! Indien betrokkene voorkomt op de kiezerslijst en in het bezit is van een geldige ID kaart, maar geen oproepingskaart heeft ontvangen, kan hij/zij zich wenden tot de Districts-Commissaris of te wel de Voorzitter van het Hoofdstembureau van het kiesdistrict.

 

Indien de kiezer de oproepingskaart verlegd heeft, kan aan hem/haar een duplicaat oproepingskaart worden verstrekt, waardoor toch gestemd kan worden. Indien op 25 mei 2015 de kiezer geen oproepingkaart heeft, maar wel in het bezit is van een ID kaart, kan hij/zij op het Hoofdstembureau van betreffend kiesdistrict nagaan op welke stembureau hij/zij moet stemmen. Op dat stembureau wordt dan aan betrokkene de oproepingskaart of duplicaat oproepingskaart uitgereikt.

 

De procedure op het Stembureau

De kiezer die zich op het stembureau aanmeldt, dient aldaar zijn/haar oproepingskaart en identiteiskaart te overhandigen. Deze worden door de voorzitter van het Stembureau gecontroleerd. Hierna noemt de voorzitter het volgnummer van de kiezerslijst en de namen van de kiezer ter verificatie van de informatie op de kiezerslijst. Bij goedbevinding wordt op de kiezerslijst naast de namen van de kiezer een paraaf geplaatst door de verificateur. Vervolgens worden de handen van de kiezer gecontroleerd op het voorkomen van stoffen zoals vet, vuil en andere kleurloze stoffen die het kleuren van de vinger met inkt kan bemoeilijken.

 

LET OP! De voorzitter van het stembureau kan weigeren de kiezer tot stemming toe te laten zolang betrokkene zijn vingers van die stoffen niet heeft ontdaan.

 

Als de vingers schoon zijn en geen sporen van inkt vertonen, wordt de linkerpink in inkt gedoopt. De voorzitter van het stembureau plaatst dan zijn handtekening op de achterzijde van het stembiljet en overhandigt dit dichtgevouwen aan de kiezer. De kiezer kan zich dan begeven naar een van de stemloketten voor het uitbrengen van zijn/haar stem.

 

LET OP! Elke kiezer ontvangt twee stembiljetten: een voor het kiezen van een kandidaat van de Nationale Assemblee (blauw stembiljet) en een voor het kiezen van kandidaten van de Resoortraad (wit stembiljet).

 

Correcte wijze van stemmen

De kiezer brengt zijn stem uit door op het stembiljet met potlood helemaal rood te kleuren:

Voor de Nationale Assemblee: het ronde witte vlakje voor de naam van de kandidaat van zijn keuze. De kiezer mag op dit stembiljet maar een rond wit vlakje rood kleuren.

 

Voor de Ressortraad: het ronde witte vlakje voor de namen van de kandidaten van zijn/haar keuze. De kiezer mag op dit stembiljet zoveel witte valkjes kleuren als er ressorraadszetels te vervullen zijn. De kiezer mag dus kiezen wie hij./zij wil, maar mag niet voor meer kandidaten kiezen dan er zetels voor dat ressort zijn.

 

LET OP! Het niet of niet op de correcte manier stemmen, maakt dat uw stembiljet vervallen kan worden verklaard.

Verlies uw stem niet, stem op de juiste manier!

 

MAAK NU CONTACT:

Als u meer wilt weten over het verkiezingsproces, de verkiezingsprocedures en alle activiteiten die betrekking hebben op de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2015, maak dan gerust contact:

 

SECRETARIAAT COMMISSIE VOORLICHTING VERKIEZINGEN 2015

Adres: Grote Combeweg 5, Paramaribo

Telefoon: 425553

 

ALGEMEEN SECRETARIAAT VERKIEZINGEN

Adres: Wilhelminastraat 3, Paramaribo

Telefoon: 471985

 

HET CENTRAAL BUREAU VOOR BURGERZAKEN, AFDELING KIEZERSADMINISTRATIE

Adres: mr. J. Lachmonstraat 180, Paramaribo

Telefoon: 499239