CHS geïnformeerd over verkiezingsactiviteiten

chsHet Centraal Hoofdstembureau (CHS) is op woensdag 25 februari 2015 op het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) geïnformeerd over de verkiezingsactiviteiten. Alle werkgroepen hielden een presentatie voor het CHS waarbij activiteiten die tot nu toe zijn uitgevoerd en de plannen die nog voor de boeg liggen, werden belicht.

Earl Tokarijo, lid van het managementteam verkiezingen, hield een korte presentatie over de werkstructuur. Hierna kwamen de werkgroepen Kiezersadministratie en Oproepingskaarten, Identiteit, Aanwerving Stembureaupersoneel, Legger, Straatnaamborden en huizennummers, Stembureaumateriaal en –meubilair, Binnenland, Voorlichting, Opleiding en Training en Veiligheid aan het woord. Door de werkgroep Kiezersadministratie is onder andere de response op de wettelijke ter inzage legging van de kiezerslijsten besproken. Tot op dat moment hadden ruim zeven duizend personen hun persoonsgegevens op de website gecontroleerd. Vanuit de locaties waar de kiezerslijsten liggen, waren ongeveer zeshonderd verzoeken voor aanvulling of verbetering ontvangen. Hiervan had het overgrote deel betrekking op onjuiste adressen. Slechts 118 verzoeken gingen over fouten in de persoonsgegevens. De werkgroep Identiteit gaf aan dat voor januari en februari van dit jaar in totaal ruim tienduizend identiteitskaarten zijn geproduceerd. Door de leden van het CHS zijn verschillende vragen gesteld over de werkzaamheden van de diverse werkgroepen.

Taken
Het CHS is een belangrijke actor in het verkiezingproces. De taken van dit orgaan zijn vastgelegd in de Kiesregeling. Het orgaan registreert onder andere politieke partijen en of combinaties die wensen deel te nemen aan de verkiezingen, stelt de verkiezingsuitslag vast aan de hand van de processen-verbaal van de hoofdstembureaus en controleert de samenstelling van districtsraden en ressortraden. Over haar taken en zaken met betrekking tot de registratie van politieke partijen en de kandidaatstelling, hield het CHS maandagavond in Krasnapolsky een informatiebijeenkomst. De registratie van politieke partijen vindt plaats in de periode 16 tot en met 21 maart 2015. De kandidaatstelling is op 9 april 2015 bij de respectieve hoofdstembureaus.