Burger moet ongehinderd kunnen stemmen

burger moet ongehinderdIn Suriname kunnen personen vanaf achttien jaar hun stem uitbrengen. Dat kan ongeacht scholing, geslacht financiële positie. Kiesgerechtigden mogen ongehinderd hun stem uitbrengen en zelfstandig hun keuze bepalen, zonder enige invloed of dwang van buiten.

Lothar Boksteen, voorzitter van de Beleidscommissie Verkiezingen 2015, heeft dit in een algemene beschouwing van de verkiezingen gepresenteerd voor leden van de Beleidscommissie. De stembusgang in Suriname heeft twee doelen namelijk het kiezen van volksvertegenwoordigers en het bepalen welke partijen na de verkiezingen zitting kunnen nemen in het dagelijks bestuur. Voor burgers is dit het moment om de richting van het land mede te helpen bepalen. “Suriname is een van de weinige landen waar het ministerie van Binnenlandse Zaken de verkiezingen organiseert. In de meeste landen is er een onafhankelijke verkiezingsorganisatie”, zegt Boksteen. Hij benadrukt dat de verkiezingen vrij en geheim zijn. Dit betekent dat niemand hoeft te weten op wie een persoon heeft gestemd. Foto’s maken in het stemlokaal waarmee kan worden getoond hoe iemand heeft gestemd, is voor hem daarom uit den boze.

Hart
Het stembureau is het hart van de verkiezingen, omdat de kiezer daar de handeling verricht. De districtscommissaris is uit hoofde van zijn functie voorzitter van het hoofdstembureau in zijn district. Hij zorgt voor de distributie van oproepingskaarten, inrichting van de stemlokalen, ordemaatregelen en de complete coördinatie in het gebied. Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) registreert de politieke partijen die aan de verkiezingen deelnemen. Verder voert het beslissingen van de beroepsinstantie (de president) uit, stelt de verkiezingen vast en heeft als additionele taak de samenstelling van de districts- en ressortraden te controleren. Een ander belangrijk orgaan is het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), dat toezicht houdt op de verkiezingen en de uitslag bindend verklaart. Het OKB ziet ook erop toe, dat de kiezerslijsten met zorg worden samengesteld en doorlopend worden bijgewerkt. Ook let ze erop dat de kiesgerechtigde ruim drie dagen voor dag van de stemming een oproepingskaart krijgt. Daarnaast ontfermt het OKB zich ook over de internationale waarnemers.

Rol BiZa
Directeur Adjaykoemar Moensi van Binnenlandse Zaken hield ook een korte presentatie voor de Beleidscommissie en lichtte de rol van het ministerie van Binnenlandse Zaken toe bij de organisatie van de verkiezingen. Op het hoofdkantoor van Binnenlandse Zaken is een Managementteam verkiezingen 2015 onder zijn leiding ingesteld. Vanuit het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is er ook een managementteam dat geleid wordt door de directeur van dit bureau. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen zoals Stembiljetten, Aanwerving Stembureau Personeel, Internationale Betrekkingen, Opleiding, Instructie en Training, Voorlichting, Kiezersadministratie, Oproepingskaarten, Binnenland, ID-kaarten, Straatnaamborden, Logistiek en Legger. Het ministerie heeft een externe werkrelatie met het OKB, CHS en het college van districtscommissarissen. Binnenlandse Zaken treedt naar deze werkarmen toe faciliterend, op.